Povinné zmluvné poistenie pre nákladné auto: Čo musíte vedieť?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každé motorové vozidlo v Slovenskej republike. Ak vlastníte nákladné auto, je pre vás PZP rovnako povinné ako pre osobné vozidlá. V tomto článku sa pozrieme na to, čo musíte vedieť o PZP pre nákladné auto.

 1. Čo je PZP pre nákladné auto?

Povinné zmluvné poistenie pre nákladné auto zahŕňa poistenie škôd, ktoré vozidlo spôsobí tretím osobám pri nehode. Toto poistenie zabezpečuje, že ak nákladné vozidlo spôsobí nehodu, majiteľ vozidla má krytie na úhradu škody, ktorú spôsobilo.

 1. Aké sú typy PZP pre nákladné auto?

Existujú dva typy PZP pre nákladné auto: základné a rozšírené.

 • Základné PZP: Základné PZP pre nákladné auto poskytuje ochranu pre škody, ktoré vozidlo spôsobí tretím osobám pri nehode.
 • Rozšírené PZP: Rozšírené PZP pre nákladné auto poskytuje ochranu pre škody, ktoré spôsobí vozidlo tretím osobám pri nehode, ako aj ochranu pre škody na vozidle majiteľa v dôsledku havárie, krádeže alebo poškodenia v dôsledku iného než nehodového incidentu.
 1. Aké faktory ovplyvňujú výšku PZP pre nákladné auto?

Výška PZP pre nákladné auto závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Vek a skúsenosti vodiča: Vodiči s vyššou vekovou kategóriou a skúsenosťami môžu mať nižšiu výšku PZP.
 • Typ a výkon vozidla: Nákladné autá s vyšším výkonom a ťažšie vozidlá môžu mať vyššiu výšku PZP.
 • Počet najazdených kilometrov: Čím viac kilometrov nákladné auto najazdí, tým väčšie riziko nehody a vyššia výška PZP.
 • Územná oblasť: Výška PZP môže závisieť aj od územnej oblasti, kde vozidlo bude používané.
 1. Ako zabezpečiť správne PZP pre nákladné auto?

Aby ste mohli zabezpečiť správne PZP pre svoje nákladné auto, musíte postupovať podľa týchto krokov:

 • Vyberte si poisťovňu: Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka poistenie pre nákladné autá a ktorá ponúka dostatočnú ochranu za prijateľnú cenu. Porovnajte rôzne ponuky poisťovní a získajte podrobnejšie informácie o ich službách.
 • Získajte ponuku: Po zvolení poisťovne požiadajte o ponuku pre svoje nákladné auto. Na základe údajov o vozidle a vodičovi vám poisťovňa poskytne ponuku na PZP.
 • Vyplňte potrebné údaje: Ak prijmete ponuku, budete musieť poskytnúť podrobné informácie o vozidle a vodičovi. Požadované informácie zahŕňajú značku a model vozidla, jeho technické parametre, ročník, typ motora, počet najazdených kilometrov a údaje o vodičovi.
 • Zaplaťte poistné: Po zadaní všetkých potrebných údajov budete musieť zaplatiť poistné. Výška poistného sa odvíja od typu vozidla, jeho technických parametrov, výkonu, ročníka, počtu najazdených kilometrov a ďalších faktorov.
 • Získajte poistný doklad: Po zaplatení poistného vám poisťovňa vystaví poistný doklad, ktorý bude dokladom o poistení vozidla.
 1. Dôležité upozornenia

Pri zabezpečení PZP pre svoje nákladné auto je dôležité mať na pamäti tieto faktory:

 • Dodržujte všetky zákony a predpisy: Vždy dodržujte miestne zákony a predpisy týkajúce sa poistenia a prevádzky vozidiel.
 • Skontrolujte poistné podmienky: Skontrolujte podrobnosti o poistných podmienkach, aby ste vedeli, aké typy nehôd sú kryté a aké sú výšky platieb v prípade nehôd.
 • Zabezpečte si pravidelnú údržbu vozidla: Zabezpečte si pravidelnú údržbu svojho nákladného auta, aby ste predišli haváriám a minimalizovali riziko nehôd.
 • Majte vždy so sebou platný poistný doklad: Vždy si so sebou nesiete platný poistný doklad, ktorý preukazuje, že vaše nákladné auto je poistené.
 • Poisťovňa by mala byť dôveryhodná: Zabezpečte si poistenie od dôveryhodnej poisťovne, ktorá má vynikajúcu povesť a skúsenosti s poistením nákladných áut.

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutné pre každé nákladné auto, ktoré sa používa na verejných cestách. Je dôležité vybrať si spoľahlivú poisťovňu, ktorá ponúka primerané poistenie za prijateľnú cenu. Pri výbere poisťovne si porovnajte ponuky a získajte detailné informácie o ich službách. Aby ste minimalizovali riziko nehôd a poškodení, pravidelne udržujte svoje vozidlo v dobrom technickom stave a dodržujte všetky zákony a predpisy týkajúce sa prevádzky a poistenia vozidiel.

Kúpno-predajná zmluva auta: Čo je to a ako ju správne vyplniť?

Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitým dokumentom, ktorý sa používa pri predaji vozidla medzi dvomi stranami. Tento dokument obsahuje základné informácie o vozidle a podmienky predaja, ako sú cena, stav vozidla a podmienky záruky. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je kúpno-predajná zmluva auta a ako ju správne vyplniť.

 1. Čo je kúpno-predajná zmluva auta?

Kúpno-predajná zmluva auta je písomný dokument, ktorým sa potvrdzuje predaj vozidla medzi dvoma stranami. Tento dokument zvyčajne obsahuje informácie o vozidle, ako sú jeho technický stav, stav karosérie a interiéru, stav pneumatík, ročník, typ motora a počet najazdených kilometrov. Zmluva tiež obsahuje podmienky predaja, ako je cena, spôsob platby a podmienky záruky.

 1. Aké sú dôležité časti kúpno-predajnej zmluvy auta?

Kúpno-predajná zmluva auta by mala obsahovať nasledujúce dôležité časti:

 • Identifikácia strán: Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať údaje o predajcovi a kupujúcom, vrátane ich mena, adresy a kontaktných údajov.
 • Popis vozidla: Zmluva by mala obsahovať presný opis vozidla, ako sú jeho značka, typ, ročník, farba, počet najazdených kilometrov a stav pneumatík.
 • Cena a platba: Zmluva by mala obsahovať dohodnutú cenu vozidla a spôsob platby, ako sú hotovosť, bankový prevod alebo šek. Tiež by mala obsahovať podrobnosti o predaji na splátky, ak sa tak dohodne.
 • Podmienky záruky: Zmluva by mala obsahovať podmienky záruky, ako sú dĺžka záruky a to, čo záruka zahŕňa.
 • Podpisy a dátumy: Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať podpisy predajcu a kupujúceho a dátumy podpisu.
 1. Ako správne vyplniť kúpno-predajnú zmluvu auta?

Pri vyplňovaní kúpno-predajnej zmluvy auta je dôležité postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 • Získajte formulár kúpno-predajnej zmluvy: Existuje niekoľko online zdrojov, kde si môžete stiahnuť kúpno-predajný formulár. Môžete sa tiež obrátiť na miestnu autoškolu alebo na právneho zástupcu, aby vám poskytli formulár.
 • Identifikujte strany: Zmluva by mala obsahovať údaje o predajcovi a kupujúcom. Zabezpečte, aby ste správne napísali ich mená, adresy a kontaktné údaje.
 • Opíšte vozidlo: V časti zmluvy, ktorá sa týka vozidla, napíšte jeho značku, model, rok výroby, farbu, počet najazdených kilometrov a stav pneumatík. Tieto informácie by mali byť presné a správne.
 • Dojednajte cenu a spôsob platby: Dohodnite sa na cene vozidla a spôsobe platby, ako sú hotovosť, bankový prevod alebo šek. Do zmluvy zahrňte podrobnosti o predaji na splátky, ak sa tak dohodne.
 • Uveďte podmienky záruky: Ak sa dohodnete na záruke, zahrňte podrobnosti o jej dĺžke a tom, čo záruka zahŕňa.
 • Podpíšte a dátumujte zmluvu: Zabezpečte, aby predajca a kupujúci podpísali zmluvu a dátumovali ju.
 • Zaregistrujte vozidlo: Po dokončení predaja musí byť vozidlo zaregistrované na nového majiteľa. Tento krok zabezpečuje, že vozidlo je teraz legálne vlastnené a môže byť používané na verejných cestách.
 1. Dôležité upozornenia

Pri vyplňovaní kúpno-predajnej zmluvy auta je dôležité mať na pamäti tieto faktory:

 • Uistite sa, že zmluva je platná: Skontrolujte, či máte platný formulár kúpno-predajnej zmluvy auta. Skontrolujte tiež, či zmluva obsahuje všetky potrebné informácie.
 • Skontrolujte údaje: Pred podpisom zmluvy si skontrolujte, či sú všetky údaje správne a presné. Tento krok vám pomôže zabrániť nepríjemnostiam a problémom v budúcnosti.
 • Zabezpečte si kópie dokumentov: Zabezpečte si kópie všetkých dokumentov týkajúcich sa kúpno-predajnej zmluvy auta a predaja vozidla, aby ste sa mohli v prípade nejasností alebo problémov efektívne brániť.
 • Dodržujte právne predpisy: Pri predaji auta musíte dodržiavať miestne právne predpisy a zákony týkajúce sa predaja vozidiel. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na miestne právneho zástupcu alebo autoškolu.

Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje úplné a legálne prevedenie vlastníctva vozidla z predajcu na kupujúceho. Pri jej vyplňovaní je dôležité postupovať podľa správneho postupu a zabezpečiť si všetky potrebné dokumenty. Skontrolujte tiež, či sú všetky údaje správne a platné, a zabezpečte si kópie dokumentov na ochranu svojich záujmov.

Splnomocnenie na prepis auta: Čo je to a ako funguje?

Pri kúpe alebo predaji vozidla sa často stretávame s potrebou prepisu auta. Ak chcete predávať alebo kupovať vozidlo v mene inej osoby, je potrebné mať splnomocnenie na prepis auta. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je splnomocnenie na prepis auta, aké sú jeho podmienky a postup pri jeho vystavení.

 1. Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým sa určuje, kto bude zastupovať majiteľa vozidla v procese prepisu auta. Tento dokument je potrebný v prípade, ak vlastník vozidla nie je schopný osobne sa zúčastniť na prepise vozidla alebo ak chce dať právo na zastupovanie inej osobe.

 1. Podmienky pre vystavenie splnomocnenia na prepis auta

Na vystavenie splnomocnenia na prepis auta sú potrebné nasledujúce podmienky:

 • Platné doklady o vlastníctve vozidla: Majiteľ vozidla musí mať platné doklady o vlastníctve vozidla, ako sú napríklad technický preukaz a TP.
 • Platné doklady totožnosti: Majiteľ vozidla a splnomocnená osoba musia mať platné doklady totožnosti, ako sú občiansky preukaz, cestovný pas alebo iné oficiálne identifikačné doklady.
 • Znenie splnomocnenia: Splnomocnenie musí obsahovať presné znenie zástupcových práv a plnomocníka na zastupovanie pri prepise vozidla.
 1. Postup pri vystavení splnomocnenia na prepis auta

Postup pri vystavení splnomocnenia na prepis auta zvyčajne zahŕňa tieto kroky:

 • Vlastník vozidla a splnomocnená osoba sa dohodnú na znení splnomocnenia.
 • Splnomocnenie sa napíše a podpíše majiteľ vozidla.
 • Splnomocnená osoba overí svoju totožnosť a podpíše splnomocnenie.
 • Majiteľ vozidla a splnomocnená osoba musia mať originál alebo overenú kópiu splnomocnenia počas celého procesu prepisu vozidla.
 1. Dôležité upozornenia

Pri vystavovaní splnomocnenia na prepis auta je dôležité si dať pozor na tieto faktory:

 • Dôverujte len overeným a spoľahlivým osobám: Splnomocnenie na prepis auta by malo byť zverené iba osobe, ktorej plne dôverujete. Zároveň by to malo byť spoľahlivá a zodpovedná osoba, ktorá bude schopná riadne zastupovať majiteľa vozidla.
 • Skontrolujte správnosť údajov: Pred podpísaním splnomocnenia si overte, že údaje v ňom sú správne a presné. Tento krok vám pomôže zabrániť nepríjemnostiam a problémom v budúcnosti.
 • Vyžiadajte si kópie dokumentov: Vlastník vozidla by mal vyžiadať kópie všetkých dokumentov týkajúcich sa prepisu vozidla a splnomocnenia, aby sa v prípade nejasností alebo problémov mohol efektívne brániť.

Splnomocnenie na prepis auta je dôležitý dokument, ktorý umožňuje zastupovať majiteľa vozidla v procese prepisu vozidla. Pri jeho vystavení je dôležité dodržiavať podmienky a postup, ktorý zabezpečí, aby bol tento dokument platný a spoľahlivý. Pred podpisom splnomocnenia si treba skontrolovať všetky údaje a vyžiadať si kópie dokumentov na ochranu svojich záujmov.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení: Čo je to a ako funguje?

Pri uzatváraní havarijného poistenia sa často stretávame s pojmom „spoluúčasť“. Ide o čiastku, ktorú musíme zaplatiť v prípade, že si poistíme škodu na vozidle. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je spoluúčasť pri havarijnom poistení, ako funguje a aké sú možnosti a výhody pri jej nastavení.

 1. Čo je spoluúčasť pri havarijnom poistení?

Spoluúčasť je čiastka, ktorú si určíte pri uzatváraní havarijného poistenia a ktorú budete musieť zaplatiť pri oprave vozidla v prípade havárie. Ide o sumu, ktorú si určíte na základe svojich finančných možností a ktorú vám poisťovňa odpočíta od celkovej výšky náhrady za škodu.

 1. Ako funguje spoluúčasť pri havarijnom poistení?

Pri havarii, ktorá si vyžaduje opravu vozidla, si poisťovňa vyčíslia celkovú výšku náhrady za škodu. Potom z tejto sumy odpočíta spoluúčasť, ktorú ste si sami určili pri uzatváraní poistenia. Zvyšok sumy potom poisťovňa preplatí na opravu vozidla.

Napríklad, ak si pri uzatváraní poistenia určíte spoluúčasť vo výške 500 eur a havária spôsobí škodu vo výške 2 000 eur, poisťovňa vám preplatí sumu 1 500 eur (2 000 eur – 500 eur).

 1. Aké sú výhody a možnosti pri nastavovaní spoluúčasti?

Pri nastavovaní spoluúčasti si môžete zvoliť sumu podľa svojich finančných možností. Vyššia spoluúčasť zvyšuje mieru vašej zodpovednosti za škodu, ale zároveň môže znižovať výšku poistného. Nižšia spoluúčasť vám naopak poskytuje väčšiu finančnú ochranu, ale zvyšuje výšku poistného.

Okrem toho môžete pri niektorých poisťovniach zvoliť aj tzv. „nulovú spoluúčasť“. To znamená, že v prípade havárie nebudete musieť platiť žiadnu spoluúčasť a poisťovňa vám preplatí celú sumu náhrady za škodu. Táto možnosť však zvyčajne vedie k vyššiemu mesačnému poistnému.

 1. Na čo si dať pozor pri nastavovaní spoluúčasti?

Pri nastavovaní spoluúčasti je dôležité zvážiť svoje finančné možnosti a potreby. Vyššia spoluúčasť vám môže priniesť nižšie mesačné platby za poistenie, ale zároveň vás môže v prípade havárie zasiahnuť vyššia finančná záťaž. Nižšia spoluúčasť vám naopak poskytuje väčšiu ochranu, ale zvyšuje mesačné platby za poistenie.

Okrem toho si treba dať pozor na výnimky a obmedzenia týkajúce sa spoluúčasti. Niektoré poisťovne môžu napríklad vylučovať určité škody z krytia spoluúčasťou alebo môžu mať obmedzenia na výšku spoluúčasti v závislosti na druhu poistenia.

Spoluúčasť je dôležitou súčasťou havarijného poistenia a môže vám priniesť výhody v závislosti na vašich potrebách a finančných možnostiach. Pri jej nastavovaní je dôležité zvážiť svoju situáciu a potreby a dávať si pozor na výnimky a obmedzenia týkajúce sa spoluúčasti. V prípade neistôt sa obráťte na svoju poisťovňu alebo poradcu na poistenie, ktorí vám pomôžu s výberom najvhodnejšej spoluúčasti pre vás.

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. Platné PZP zabezpečuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených prevádzkou vozidla. Overenie platnosti PZP je dôležité nielen pre vlastníkov vozidiel, ale aj pre tých, ktorí plánujú kúpiť ojazdené vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžete overiť platnosť PZP a na čo si treba dať pozor pri overovaní.

 1. Ako overiť platnosť PZP

Overenie platnosti PZP je možné urobiť prostredníctvom nasledujúcich spôsobov:

 • Online: Väčšina poisťovní ponúka možnosť overenia PZP prostredníctvom svojich webových stránok. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla alebo SPZ a systém vám poskytne informácie o platnosti PZP. Kontakty nájdete aj na webe NBS.
 • Telefonicky: Môžete sa obrátiť na svoju poisťovňu telefonicky a overiť si platnosť PZP prostredníctvom zákazníckej linky. Pripravte si evidenčné číslo vozidla alebo SPZ pred volaním.
 • Osobne: Môžete navštíviť pobočku svojej poisťovne a overiť si platnosť PZP osobne. Nezabudnite si vziať so sebou doklady vozidla.
 1. Čo overiť pri platnosti PZP

Pri overovaní PZP je dôležité zistiť nasledujúce informácie:

 • Dátum začiatku a konca poistného obdobia: Zistite, kedy začalo a kedy končí poistné obdobie, aby ste vedeli, či máte platné PZP.
 • Poisťovňa: Overte si, u ktorej poisťovne máte uzatvorené PZP. V prípade problémov alebo škôd budete vedieť, na koho sa obrátiť.
 • Rozsah krytia: Zistite, aký je rozsah krytia vášho PZP, aby ste vedeli, aké škody sú poistením kryté.
 1. Na čo si dať pozor pri overovaní PZP

Pri overovaní platnosti PZP je dôležité dať si pozor na nasledujúce aspekty:

 • Aktualizácia údajov: Uistite sa, že údaje o vašom vozidle a vlastníctve sú správne a aktuálne. Ak ste napríklad zmenili vlastníka vozidla alebo adresu, môže to ovplyvniť platnosť PZP.
 • Podvodné správy: Dávajte si pozor na podvodné správy, ktoré sa vyskytujú v podobe falošných e-mailov alebo textových správ, ktoré tvrdia, že vaše PZP vypršalo a že musíte okamžite uhradiť poplatky. Nikdy neposielajte peniaze na účet uvedený v týchto správach a overte si platnosť PZP priamo u svojej poisťovne.
 • Platba poistného: Ak sa ukáže, že váš PZP nie je platné, nezabudnite na okamžité opatrenia na obnovenie poistenia. Zároveň buďte pripravení na dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť v prípade, že boli spôsobené neoprávnené škody.
 1. Aké sú dôsledky neplatného PZP

Ak máte neplatné PZP a spôsobíte nehodu, môžu byť následky vážne. Okrem toho, že budete mať povinnosť uhradiť všetky náklady na opravu škôd, môžu vám hroziť aj pokuty alebo iné sankcie. Zároveň sa môže vaša poisťovňa rozhodnúť vám ukončiť poistenie, čo môže mať negatívny dopad na vašu schopnosť uzatvárať poistenia v budúcnosti.

Overenie platnosti PZP je dôležité pre každého vlastníka vozidla. Ak chcete byť istí, že máte platné PZP, môžete si overiť jeho platnosť prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne. Nezabudnite si však skontrolovať aj dátum začiatku a konca poistného obdobia a rozsah krytia. Pri overovaní PZP buďte obozretní a dávajte si pozor na podvodné správy. Ak máte neplatné PZP, môže to mať vážne následky, preto sa uistite, že ste vždy poistení.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla. Avšak, môžu nastať situácie, keď je potrebné PZP ukončiť, napríklad pri predaji vozidla, pri zmene poisťovne alebo pri odhlásení vozidla z evidencie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne podať výpoveď PZP, aké sú lehoty na výpoveď a na čo si treba dávať pozor pri ukončovaní poistenia.

 1. Dôvody na výpoveď PZP

Medzi najčastejšie dôvody na výpoveď PZP patria:

 • Predaj vozidla
 • Zmena poisťovne
 • Dlhodobé odstavenie vozidla
 • Likvidácia vozidla
 1. Ako podať výpoveď PZP

Pred podaním výpovede z PZP je potrebné sa uistiť, že máte dôvod na ukončenie poistenia a že všetky potrebné informácie a dokumenty sú pripravené. Výpoveď PZP môžete podať nasledovne:

 • Písomná výpoveď: Vyplňte tlačivo výpovede PZP, ktoré nájdete na webovej stránke vašej poisťovne alebo v pobočke. Výpoveď je potrebné doručiť poisťovni buď osobne alebo poštou.
 • Elektronická výpoveď: Niektoré poisťovne umožňujú podanie výpovede PZP prostredníctvom svojich webových stránok alebo e-mailu. Uistite sa, že ste prihlásení do svojho účtu a že ste poskytli všetky potrebné informácie.
 1. Lehota na výpoveď PZP

Pri výpovedi PZP je dôležité dodržiavať stanovené lehoty. Výpoveď PZP nadobúda účinnosť v nasledujúcich termínoch:

 • Pri zmene poisťovne: Výpoveď je potrebné doručiť najmenej 1 mesiac pred koncom poistného obdobia. Poistenie sa potom automaticky ukončí na konci poistného obdobia.
 • Pri predaji vozidla: Výpoveď je potrebné doručiť do 15 dní od dátumu prevodu vlastníctva vozidla.
 • Pri odhlásení vozidla z evidencie: Výpoveď je potrebné doručiť do 15 dní od dátumu odhlásenia vozidla z evidencie.
 • Pri likvidácii vozidla: Výpoveď je potrebné doručiť do 15 dní od dátumu likvidácie vozidla.
 1. Na čo si dávať pozor pri výpovedi PZP

Pri ukončovaní PZP je dôležité dávať pozor na nasledujúce aspekty:

 • Dodržanie lehôt: Ako sme už spomenuli, je dôležité dodržiavať lehoty na výpoveď PZP. Neskorá výpoveď môže viesť k pokračovaniu poistenia a povinnosti platiť ďalšie poistné.
 • Nové poistenie: Ak plánujete zmeniť poisťovňu, uistite sa, že nové PZP nadobudne účinnosť hneď po ukončení starého PZP. Inak by ste mohli byť vystavení riziku pokuty za jazdu bez poistenia.
 • Dokumenty a informácie: Pri podávaní výpovede z PZP je potrebné predložiť všetky potrebné dokumenty a poskytnúť správne informácie. Ak máte akékoľvek otázky alebo neistoty, obráťte sa na svoju poisťovňu.

Výpoveď PZP môže byť potrebná z rôznych dôvodov, ako sú predaj vozidla, zmena poisťovne, odstavenie alebo likvidácia vozidla. Aby ste správne ukončili svoje PZP, dodržiavajte stanovené lehoty, pripravte všetky potrebné dokumenty a informácie a nezabudnite zaistiť nadväznosť poistenia v prípade zmeny poisťovne. Týmto spôsobom sa vyhnete nepriaznivým následkom a udržíte si pokoj mysle.

Havarijné poistenie: Dôležitá ochrana pre váš automobil a pokoj mysle

Havarijné poistenie, známe aj ako kasko poistenie, je dobrovoľným druhom poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil v prípade škôd nespôsobených dopravnou nehodou. Toto poistenie je vhodné pre vodičov, ktorí chcú mať pokoj mysle a ochranu svojho vozidla pred rôznymi rizikami, ako sú krádež, požiar, živel či vandalismus. V tomto článku sa pozrieme na to, čo havarijné poistenie zahŕňa, ako vybrať to pravé pre vás a ako porovnávať ponuky na trhu.

 1. Čo zahŕňa havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje široký rozsah krytia pre váš automobil. Základné havarijné poistenie môže zahŕňať:

 • Poškodenie vozidla pri dopravnej nehode
 • Poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti, ako sú búrky, povodne alebo zosuvy pôdy
 • Poškodenie vozidla pri požiari alebo výbuchu
 • Krádež alebo pokus o krádež vozidla
 • Vandalizmus a úmyselné poškodenie vozidla

Niektoré poisťovne ponúkajú aj rozšírené havarijné poistenie, ktoré môže zahŕňať napríklad:

 • Poškodenie skla
 • Poškodenie pneumatík
 • Poškodenie elektroniky a audiovizuálneho zariadenia
 • Poistenie náhradného vozidla počas opravy poistného vozidla
 • Asistenčné služby pri poruche vozidla
 1. Ako vybrať havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť nasledujúce faktory:

 • Hodnota vozidla: Ak máte nové alebo drahé vozidlo, môže byť havarijné poistenie veľmi výhodné.
 • Riziko krádeže: Ak žijete v oblasti s vyšším rizikom krádeže, môže byť havarijné poistenie užitočným doplnkom.
 • Finančná situácia: Ak by ste si nemohli dovoliť opraviť alebo nahradiť vozidlo v prípade škody, môže byť havarijné poistenie dôležitou finančnou ochranou.
 • Osobné preferencie: Zvážte, aký typ rizík chcete kryť a aký rozsah krytia potrebujete, aby ste si vybrali poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 1. Ako porovnávať ponuky havarijného poistenia?

Pri porovnávaní ponúk havarijného poistenia je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj kvalitu služieb a podmienky poistenia. Zamerajte sa na nasledovné aspekty:

 • Rozsah krytia: Porovnajte, aké riziká a škody sú zahrnuté v jednotlivých ponukách havarijného poistenia.
 • Poistné limity: Skontrolujte, aké sú maximálne limity poistného plnenia pre jednotlivé škody a aké sú možnosti spoluúčasti.
 • Poistné podmienky: Prečítajte si podmienky poistenia, aby ste vedeli, či sú vylúčené určité situácie alebo či sú potrebné doklady pri nahlásení škody.
 • Spokojnosť zákazníkov: Zistite, ako rýchlo a efektívne poisťovňa vybavuje škody a aký je ich prístup k zákazníkom prostredníctvom recenzií a hodnotení.
 1. Tip na získanie najlepšieho havarijného poistenia:

 • Využite porovnávače poistenia: Na internete nájdete porovnávače poistenia, ktoré vám umožnia porovnať rôzne ponuky havarijného poistenia od viacerých poisťovní. Tieto nástroje vám ušetria čas a pomôžu vám nájsť najlepšiu ponuku.
 • Získajte viacero ponúk: Požiadajte o ponuku od viacerých poisťovní, aby ste mohli porovnať ceny, rozsah krytia a podmienky.
 • Zvážte kombináciu s PZP: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy, ak si u nich uzavriete aj povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie. Zistite, či je táto možnosť pre vás výhodná.

Záver:

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) a poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil pred rôznymi rizikami. Pri výbere a porovnávaní ponúk havarijného poistenia je dôležité zohľadniť rozsah kryt

Povinné zmluvné poistenie (PZP) na Slovensku: Tipy a triky pre najlepší výber

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnosťou pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. PZP chráni majiteľa vozidla a tretie osoby pred finančnými nároky, ktoré môžu vzniknúť v prípade dopravnej nehody spôsobenej poistencom. V tomto článku sa dozviete, ako vybrať najlepšie a najlacnejšie PZP, ako používať PZP kalkulačku, ako sa vypočítava PZP a ako porovnávať rôzne ponuky PZP na trhu.

 1. PZP online: Rýchly a jednoduchý spôsob, ako uzavrieť poistenie

V dnešnej dobe je možné uzavrieť PZP online prostredníctvom webových stránok poisťovní alebo cez mobilné aplikácie. PZP online prináša množstvo výhod, ako napríklad:

 • Rýchlosť: PZP je možné uzavrieť online za pár minút.
 • Pohodlie: Poistenie môžete uzavrieť z pohodlia vášho domova alebo kancelárie.
 • Prístup k informáciám: Máte možnosť porovnať rôzne ponuky a čítať recenzie od iných zákazníkov.
 1. Najlacnejšie PZP: Ako nájsť výhodné poistenie

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, aby ste našli najlacnejšiu a najvýhodnejšiu ponuku. Tu je niekoľko tipov, ako nájsť najlacnejšie PZP:

 • Porovnajte ponuky: Využite porovnávače cien PZP, ktoré vám umožnia porovnať rôzne poisťovne a ich ceny.
 • Zvážte úroveň krytia: Nie vždy je najlacnejšie PZP najlepšie. Zvážte, aké riziká chcete kryť a akú úroveň krytia potrebujete.
 • Využite zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre rôzne skupiny zákazníkov, ako sú mladí vodiči, bezpeční vodiči alebo verní zákazníci.
 1. PZP kalkulačka: Ako vypočítať cenu poistenia

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám pomôževypočítať cenu poistenia pre váš automobil. Na výpočet PZP sa zohľadňujú rôzne faktory, ako napríklad:

 • Typ vozidla: Značka, model a rok výroby vozidla ovplyvňujú cenu PZP.
 • Objem motora a výkon: Väčší objem motora a vyšší výkon zvyčajne znamenajú vyššiu cenu poistenia.
 • Miesto registrácie: Cena PZP môže závisieť aj od miesta registrácie vozidla, keďže niektoré oblasti majú vyššiu nehodovosť.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie PZP.
 • Počet škôd: Ak máte v minulosti škody, môže to ovplyvniť výšku PZP.

PZP kalkulačku nájdete na webových stránkach väčšiny poisťovní. Stačí zadať požadované údaje, a kalkulačka vám vypočíta orientačnú cenu PZP.

 1. Porovnanie PZP: Ako nájsť najlepšiu ponuku

Pri porovnávaní PZP je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj kvalitu služieb a podmienky poistenia. Zamerajte sa na nasledovné aspekty:

 • Rozsah krytia: Uistite sa, že poistenie zahŕňa všetky požadované riziká a krytie.
 • Poistné limity: Pozorne si prečítajte, aké sú maximálne limity poistného plnenia pre jednotlivé škody.
 • Poistné podmienky: Skontrolujte podmienky poistenia, napríklad či sú vylúčené určité situácie alebo či sú potrebné doklady pri nahlásení škody.
 • Spokojnosť zákazníkov: Prečítajte si recenzie a hodnotenia ostatných zákazníkov, aby ste zistili, ako rýchlo a efektívne poisťovňa vybavuje škody a aký je ich prístup k zákazníkom.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastníctva motorového vozidla na Slovensku. Vďaka online PZP, PZP kalkulačkám a porovnávačom ponúk je dnes možné nájsť najlepšie a najlacnejšie PZP pre vaše potreby. Nezabudnite porovnávať nielen ceny, ale aj kvalitu

Cestovné poistenie online a jeho cena

Cestovné poistenieAj v tomto jesennom období sa oplatí cestovať. Toto počasie je práve vhodné na spoznávanie miest, už sa asi nevykúpete v mori, ale vyhnete sa náporu turistov a aj ceny po hlavnej sezóne sú už nižšie. Niektorí pre zmenu plánujú už zimnú dovolenku na lyžiach, alebo chcú stráviť Vianoce či osláviť príchod nového roka niekde v teple a pozerajú sa po nejakej exotickej destinácii. A niektorí už dokonca plánujú letnú dovolenku na ďalšiu sezónu a chcú vystihnúť čo najlepší first moment. V každom prípade je jedno, kam sa chystáte vycestovať a za akým účelom, zabudnúť by ste však nemali uzatvoriť cestovné poistenie online.

Cestovné poistenie je vhodné na dovolenku na Slovensku, ale aj v zahraničí

Podcenenie cestovného poistenia by sa vám nemuselo vyplatiť. Tak, ako sa vám môže niečo prihodiť aj doma, tak na vás nástrahy číhajú aj v zahraničí. Len tam by vás to mohlo vyjsť oveľa drahšie, ak by ste nemali uzatvorené cestovné poistenie.

Klasický balík cestovného poistenia zahŕňa predovšetkým preplatenie liečebných nákladov. To znamená, že poisťovňa preplatí všetky finančné prostriedky, ktoré vám vznikli s nutnosťou zdravotného ošetrenia. Často sa stáva, že platbu za ošetrenie si od vás vypýta už lekár v nemocnici. Ak neviete, či hneď zaplatiť alebo to za vás urobí poisťovňa, obráťte sa na asistenčné služby. V podstate platí, že väčšie sumy si lekár vyúčtuje a zašle faktúru rovno vašej poisťovni na preplatenie. Je preto ale potrebné, aby ste so sebou mali doklad o uzatvorení cestovného poistenia a taktiež číslo na asistenčnú službu. Ak by ste zaplatili nejakú sumu priamo lekárovi, uschovajte si o tom doklad a po návrate domov vydokladujete túto sumu poisťovni.

Rôzne balíky poistenia

Ďalšia ponuka cestovného poistenia je závislá na jednotlivých poisťovniach. Každá ponúka vlastné balíky poistenia, preto je dobré, aby ste si dopredu urobili malý prieskum a zistili, ktoré vám bude najviac vyhovovať. V súčasnosti na Slovensku poskytuje cestovné poistenie až 12 poisťovní. Vyberať si teda máte z čoho. Poisťovne poskytujú naozaj širokú škálu poistenia, keďže množstvo klientov využívajúcich toto poistenie narastá. Vo väčšine prípadov poisťovne majú vo svojej ponuke okrem už spomínaného krytia liečebných nákladov a asistenčných služieb aj možnosť poistenia seniorov, či skupiny osôb. Taktiež viaceré poisťovne poskytujú poistenie takzvaných rekreačných športov už v základnom poistení, takými myslíme napríklad:

 • plážový volejbal,
 • golf,
 • cykloturistiku a podobne.

Samozrejmosťou je ponuka viacerých pripoistení, ako je:

 • poistenie batožiny,
 • úrazu,
 • zodpovednosti za škodu,
 • poistenie dovolenkovej domácnosti,
 • pripoistenie extrémnych športov a podobne.

Každá poisťovňa samozrejme poskytuje aj rôzne zľavy, napr. pre deti, pre rodiny, pre držiteľov mládežníckych kariet, alebo za uzatvorenie poistenia online. Ak chcete získať všetky relevantné informácie, nemusíte prehľadávať všetky stránky poisťovní, ale postačí vám nájsť na internete nástroj kalkulačka. Ten vám uľahčí vaše hľadanie. Jednoducho zadáte všetky informácie a vaše požiadavky do formulára a na jednom mieste sa vám zobrazia všetky ponuky s cenami poistenia. Pri každej ponuke budete mať aj uvedené, čo všetko je súčasťou cestovného poistenia.

Kalkulačka cestovného poistenia

Doktor v nemocniciA ako taká kalkulačka vlastne funguje? Je to veľmi jednoduché. V prvom kroku budete musieť zadať, či chcete uzatvoriť krátkodobé alebo celoročné poistenie. Krátkodobé cestovné poistenie sa vám oplatí len ak vycestujete počas roka iba raz, ak totiž cestujete viackrát počas roka, aj keď iba na krátke výlety, viac sa vám oplatí uzavrieť poistenie, ktoré vám bude platiť počas celého roka. Oplatí sa vám to ako finančne, tak aj ušetríte čas, keďže nebudete musieť myslieť na poistenie pred každou jednou cestou. Ak si zvolíte celoročné poistenie, budete musieť zvoliť aj typ poistenia, čiže opakované cesty alebo dlhodobý pobyt.

Ďalej uvediete miesto pobytu. Môžete tu uviesť konkrétnu krajinu, ale takisto aj zónu. Tu si môžete zvoliť Európu, svet mimo USA a Kanady alebo celý svet. Potom ešte uvediete typ cesty, kde máte na výber turistiku alebo pracovnú cestu a nakoniec platnosť poistenia a počet poisťovaných osôb. V ďalšom kroku uvediete dátum narodenia poisťovaných osôb a potom si už volíte konkrétne náležitosti vášho cestovného poistenia. V prvom rade si môžete poistiť športové aktivity, pričom si môžete navoliť buď bežné rekreačné aktivity, zimné športy alebo rizikové a súťažné športy. Medzi ďalšie pripoistenia, ktoré si môžete navoliť, patria tieto:

 • úrazové poistenie,
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby,
 • poistenie záchranných akcií horskej služby,
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí,
 • poistenie storna zájazdu
 • a poistenie chronických ochorení.

Pri každej tejto možnosti máte aj uvedené informácie, čo vlastne dané pripoistenie kryje. Skúste pozrieť aj najlacnejšie poistenie auta.

Po vyplnení všetkých týchto údajov sa vám zobrazia všetky ponuky zoradené od tej najlacnejšej. Pri každej je samozrejme popis, čo všetko je v rámci balíka poistenia zahrnuté. Pokiaľ si z tejto ponuky vyberiete tú najvýhodnejšiu, tak už len vyplníte vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu zmluvy. Takto jednoducho dokážete uzatvoriť cestovné poistenie ušité vám na mieru cez internet.

Zdroj: https://dennikn.sk/blog/2454312/uzitecny-webinar-o-cestovnim-pojisteni/

Najlacnejšie poistenie auta

Najlacnejšie poistenie autaKúpa nového auta znamená pre väčšinu slovenských rodín veľkú investíciu, na ktorú neraz sporia dlhé roky alebo si musia na auto požičať. Lenže samotnou kúpou ich finančné výdavky nekončia, je potrebné automobil nahlásiť do evidencie a pod., pričom za všetko sú stanovené nemalé poplatky. Ďalšou nemalou položkou je aj poistenie auta. Popri všetkých vynaložených finančných prostriedkoch chce potom majiteľ auta ušetriť aspoň tu a hľadá to lacné poistenie auta cez Uzavripzp. Ako na poistení ušetriť, resp. čo všetko sa podieľa na tvorbe ceny za poistku, si povieme v nasledujúcom článku. Taktiež si pozrite kompletný zoznam poisťovní.

Najlacnejšie poistenie nájdete online

V dnešnej dobe internetu hľadajú zákazníci či najjednoduchšie možnosti prístupu k informáciám. Poisťovne, ale aj iní sprostredkovatelia poistenia sa tejto dobe prispôsobili a na svojich stránkach poskytujú všetky dostupné informácie o podmienkach poistenia. Na zistenie ceny poistenia slúži tzv. online kalkulačka. Pomocou nej sa rýchlo a jednoducho dozviete o všetkých ponukách poisťovní určených presne pre vás a vaše auto. Systém vyhodnotí údaje, ktoré zadáte a zoradí ponuky od najlacnejších až po tie najdrahšie. Následne je už len na vás, či poistenie hneď aj uzatvoríte alebo si to necháte na neskôr.

Ako sme si už povedali, online kalkulačka na výpočet poistenia potrebuje na výpočet poistky údaje o vás a vašom aute. Na základe nich stanoví cenu, ktorú by vám ponúkli aj na kamennej pobočke poisťovne. Nemusíte sa ani báť, že by vám na pobočke ponúkli nejakú zľavu, ktorú inak cez internet nedostanete. Formulár kalkulačky je stanovený tak, aby v nich boli zahrnuté aj zľavy. Poisťovne dokonca ponúkajú zľavu tým klientom, ktorí uzatvoria poistenie auta online. Prípadne, ak si dajú aj poistenie sedadiel.

Ktoré údaje vyžaduje kalkulačka?

Čo všetko teda budete musieť vyplniť v online kalkulačke, aby ste sa dostali k najlacnejšiemu poisteniu auta? V prvom rade to sú informácie o poisťovanom vozidle. Samozrejmosťou je uvedenie značky a modelu auta a tiež rok výroby. Ďalej musíte vyplniť aj ostatné technické parametre vozidla, ako:

 • výkon motora v kW,
 • objem motora,
 • prevádzkovú hmotnosť
 • či palivo.

Všetky tieto informácie vyčítate z technického preukazu auta. Poisťovňu taktiež zaujíma aj to, či automobil budete využívať len na súkromné alebo aj komerčné účely a to, koľko kilometrov na ňom ročne najazdíte. V nasledujúcom kroku je potrebné zadať informácie o vodičovi, resp. držiteľovi vozidla. A to nie len auta, ale ide napríklad aj o zákonné poistenie na autobus, ktoré poskytuje Uzavripzp.sk. To je napr.:

 • dátum narodenia,
 • PSČ a miesto trvalého bydliska,
 • odkedy je oprávneným majiteľom vodičského oprávnenia.

Dôležitou informáciou je údaj o predchádzajúcom bezškodovom priebehu. Pri osobných údajoch je aj otázka, či ste rodičom dieťaťa do 15 rokov a či máte uzatvorené aj iné poistenie u niektorej z poisťovní. Napríklad cestovné poistenie.

Kto má teda možnosť získať lacné poistenie auta?

Chôdza bez autaVšetky tieto informácie zohrávajú úlohu pri stanovení ceny poistenia auta. Vo všeobecnosti platí, že viac si priplatíte, ak vlastníte športové auto, ako keby ste vlastnili automobil strednej triedy určený pre rodiny s deťmi. Poisťovne tiež prihliadajú na vek vodiča, pre poisťovňu často krát mladý vodič rovná sa neskúsený a teda rizikový vodič. Naopak, staršieho klienta v strednom veku s malými deťmi považujú za šoféra, ktorý sa bude po cestách pohybovať opatrnejšie, keďže bude dbať o rodinu. Pri zohľadňovaní ceny poistenia sa berie do úvahy aj to, kde sa so svojím autom pohybujete, pretože vo veľkých mestách je väčšia pravdepodobnosť, že sa stanete účastníkom nehody, ako keď jazdíte hlavne v menších regiónoch, kde sa aj na cestách pohybuje menej áut.

Dôležitú úlohu pri stanovovaní ceny poistky zohráva predchádzajúci bezškodový priebeh. Poisťovne uplatňujú tzv. bonus a malus. Znamená to, že ak ste za posledné roky nespôsobili žiadnu nehodu, odrazí sa vám to výrazne na cene, poisťovňa vám poskytne tzv. bonus, čiže výhodu za bezškodový priebeh. Opakom bonusu je malus, čiže znevýhodnenie vodiča, ktorý už spôsobil nehodu. Poisťovňu pri tom zaujíma údaj o nehodovosti za niekoľko rokov dozadu. Takže opatrná jazda a dodržiavanie dopravných predpisov sa vám pri poistení auta môže vyplatiť.

Rôzne bonusy a zľavy

Poisťovne lákajú klientov aj na ďalšie zľavy. Odmeňujú napríklad klientov, ktorí už majú u nich uzatvorené nejaké iné poistenie, či už životné alebo poistenie majetku. Zľavu si môžu uplatniť aj klienti, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP. Ako sme už vyššie spomínali, zľavu môžete získať aj keď uzatvoríte poistenie auta cez internet.

Poisťovne majú aj extra ponuku pre majiteľov viacerých vozidiel. Pre tých je určený produkt flotilové poistenie. Je to vlastne hromadné poistenie všetkých áut na jednu zmluvu. Podmienku je vlastníctvo aspoň piatich automobilov. Týka sa to teda väčšinou podnikateľských subjektov, ktorí využívajú autá na prácu. Poistiť si takto môžu spolu osobné aj nákladné automobily.

Zmena poisťovne kvôli lacnejšiemu poisteniu

Pri kúpe nového automobilu hľadáte najlacnejšie poistenie auta hneď. No čo v prípade, že už auto poistené máte a aj tak by ste chceli na poistke ušetriť? Pokiaľ ste si našli výhodnejšiu ponuku, máte možnosť vypovedať vašu doterajšiu poistnú zmluvu. Výpoveď by ste však mali podať minimálne 6 týždňov pre ukončením poistnej zmluvy, neskôr by poisťovňa nemusela takúto výpoveď akceptovať. Musíte ale pritom pamätať na to, že povinné zmluvné poistenie musíte mať zo zákona uzatvorené, a tak ak vypoviete zmluvu u jednej poisťovne, musíte ju následne uzatvoriť u iného poskytovateľa. Inak by vám hrozila vysoká pokuta. To sa samozrejme netýka havarijného poistenia, ktoré je dobrovoľné a teda ho nemusíte nanovo uzatvárať.